تجاری سازی

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

جلب توجه رسانه ها، تبلیغات و بازاریابی غیر مستقیم برای استارتاپ های تحت پوشش توسط شرکت اکتا