تامین سرمایه اولیه

شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل
شکل

شتاب دهنده اکتا با توجه به ایده شما برای شما سرمایه گذار اولیه را تامین می کند تا از بابت هزینه ها خیالتان آسوده باشد